Приступ информацијама од јавног значаја - Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону

Title
Idi na sadržaj
Насловна   ›   Управа   ›   Документи   ›   Приступ информацијама од јавног значаја
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у региону (у даљем тексту: Управа) подноси се, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, писменим путем.

Адреса Управе  је Кнеза Милоша бр. 24-26 Београд.
 
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значајa испред Управе је Николина Милатовић Поповић – в.д. помоћника директора,  e-mail: komunikacije@dijaspora.gov.rs
 
Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону (Управа) омогућава приступ подацима без ограничења, осим оним подацима који су, у складу са чланом 9. и 14. Закона о слободном приступу информацијама о јавног значаја.

Управа неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме:

  1. угрозило живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
  2. угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или      фер поступање и правично суђење;
  3. озбиљно угрозило одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;
  4. битно умањило способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;
  5. учинило доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији.

Такође, Управа неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим:

  1. ако је лице на то пристало;
  2. ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши;
  3. ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало повода за тражење информације.
 
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја мора да садржи: назив и адресу Управе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информацијe.
 
Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Управе дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
 
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, Управа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
 
Управа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је зaхтев поднет писмено.
 
Захтев се подноси на образцу за подношење захтева, али ће Управа размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.
 
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Управа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе.
 
Ако Управа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
 
Ако Управа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
 
Управа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.
 
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Управе.
 
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредила Управа.
 
Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
 
Ако удовољи захтеву, Управа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.
 
Ако Управа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
 
У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
 
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.
 
Када Управа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.
 
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
 
Министарство спољних послова Републике Србије - Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону © Сва права задржана
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Управа за сарадњу с дијаспором
и Србима у региону
Nazad na sadržaj